Doneta još jedna pravnosnažna presuda za ubistva ratnih zarobljenika na Ovčari

Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio presudu Prvog osnovnog suda kojom je obavezano Ministarstvo odbrane Republike Srbije da tužiocima nadoknadi nematerijalnu štetu zbog ubistva njihovog supruga i oca na Poljoprivrednom dobru „Ovčara“. Ovo je još jedna u nizu presuda koje su donete za ubistva ratnih zarobljenika u novembru 1991. godine.

Ministarstvo odbrane Republike Srbije i dvojica pripadnika Teritorijalne odbrane solidarno obavezani da nadoknade štetu ubijenima u ratnom zločinu u Sotinu

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu Višeg suda u Beogradu kojom su obavezani Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ž.M. da članovima porodica ubijenih u ratnom zločinu u Sotinu isplati nematerijalnu štetu za smrt bliskih lica u ukupnom iznosu od 15.200.000,00 dinara sa pripadajućom kamatom. Reč je o prvoj presudi za naknadu ove vrste štete […]

Sud je utvrdio da prekomerna buka povređuje pravo ličnosti

U postupku koji su pokrenuli stanari Cetinjske ulice (devet tužilaca) protiv grada Beograda zbog prekomerne buke Prvi osnovni sud u Beogradu je utvrdio da je osnovan zahtev za naknadu nematerijalne štete zbog duševnih bolova usled povrede prava ličnosti. Presudom je grad Beograd obavezan da tužiocima isplati po 120.000,00 dinara. Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio […]

Apelacioni sud u Beogradu dao prednost pravu na dom

Naš tim je zastupao tužilju V.B. u postupku utvrđenja prava korišćenja stana iza svoje majke protiv Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Fond SOVO) koji je uspešno okončan presudom Apelacionog suda u Beogradu od 8. maja 2018. godine. Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom je tužilji priznato pravo […]