Sud je utvrdio da prekomerna buka povređuje pravo ličnosti

U postupku koji su pokrenuli stanari Cetinjske ulice (devet tužilaca) protiv grada Beograda zbog prekomerne buke Prvi osnovni sud u Beogradu je utvrdio da je osnovan zahtev za naknadu nematerijalne štete zbog duševnih bolova usled povrede prava ličnosti. Presudom je grad Beograd obavezan da tužiocima isplati po 120.000,00 dinara. Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom je ocenio da „postoji odgovornost tuženog grada Beograda u pogledu poslova iz nadležnosti koje su mu poverene članom 9 stav 1, 9 i 17 Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Prvostepeni sud je prvo odlučivao o prigovoru nedostatka pasivne legitimacije i utvrdio da grad Beograd ima status subjekta zaštite od buke u životnoj sredini na osnovu čega ima propisane obaveze i dužnosti u okviru svojih ovlašćenja. Jedinica lokalne samouprave ima aktivnu ulogu u preduzimanju mera zaštite životne sredine u slučaju kada je izloženost buci iznad graničnih vrednosti. Tuženi grad Beograd je bio upoznat sa emitovanjem buke iznad dozvoljenih vrednosti na lokaciji stare pivare u Ulici Cetinjska broj 15.

Mada je tuženi vršio nadzor ugostiteljskih objekata preko Sekretarijata za inspekcijske poslove i nalagao određene mere (merenje buke, pokretanje prekršajnih postupaka) nivo buke nije sveden na prihvatljiv nivo koji je određen propisima. Naime, Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini propisane su granične vrednosti indikatora buke na otvorenom za dan i veče 60db, za noć 50db, dok je u zatvorenom prostoru iznose (spavaća i dnevna soba) za dan i veče 35db i za noć 30db. U postupku je utvrđeno da je pri svakom kontrolnom merenju u stanovima tužilaca izmeren nivo buke preko 40db kada je propisan maksimalni nivo od 35db.

Prema pravnosnažnoj presudi, nečinjenje tuženog grada Beograda je u vezi sa nematerijalnom štetom koju su tužioci pretrpeli koja se ogleda u pretrpljenim duševnim bolovima zbog povrede prava ličnosti. Tužioci su u dugom vremenskom periodu, od proleća 2016. do decembra 2018. godine kontinuirano bili izloženi nivoima buke koji su štetno delovali na kvalitet njihovog svakodnevnog života, mogućnost psihofizičkog odmora i mirno uživanje doma, privatnog i porodičnog života. Kontinuirano izlaganje tužilaca prekomernoj buci dovelo je do značajnog ometanja njihove privatne sfere, porodičnog života čime je narušeno i njihovo dostojanstvo. Svi dokazi potvrđuju da su tužioci zbog prekomerne buke izloženi neprestanom uznemiravanju, remećenju mirnog i porodičnog života čime se povređuje integritet ljudske ličnosti, ličnog i porodičnog života.