Advokatska kancelarija

Mijatović & Pavlović

Advokatsku kancelariju „Mijatović & Pavlović“ su 2016. godine osnovali advokati Marina Mijatović i Mihailo Pavlović.

OBLASTI RADA

OPŠTE OBLASTI RADA

Naši advokati pružaju niz usluga vezanih za pitanja porodičnog prava (zaključenje i razvod braka, poveravanje i izdržavanje dece, utvrđivanje i osporavanje očinstva ili materinstva, predbračni ugovori, imovinski odnosi u braku i dr.) naslednog prava (sastavljanje testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, raspodeli imovine, rešavanje ostavinskih pitanja, deoba nasledstva i dr.), obligacionog prava (sastavljanje različitih vrsta ugovora, poništaj i raskid ugovora, naknada štete, i dr.), svojinskog prava (sticanje i prestanak vlasništva nad imovinom, rešavanje suvlasničkih odnosa, deoba imovine, imovinski sporovi)  i radnog prava (izrada internih akata privrednih društava, sačinjavanje ugovora o radu, zasnivanje i prestanak radnog odnosa, nezakonit otkaz, naknada štete i dr.).

U oblasti krivičnog prava, naši advokati pružaju usluge zastupanja u krivičnim postupcima pred policijom, tužilaštvom i sudom, podnošenja krivičnih prijava i privatnih tužbi, zaštita imovinskopravnog zahteva u krivičnom postupku i dr.

Advokatska kancelarija pruža usluge i u upravnim postupcima pred različitim upravnim organima (Republički fond za penzijsko i invalidski osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, centri za socijalni rad, katastar nepokretnosti i sl.)  i u upravnim sporovima pred Upravnom sudom. Usluge obuhvataju pokretanje upravnih postupaka, zastupanje interesa klijenata pred upravnim organima, podnošenje tužbi i zastupanje pred Upravnim sudom i Vrhovnim kasacionim sudom.

Iz oblasti privrednog prava, naši advokati pružaju usluge osnivanja i registracije privrednih društava, spajanja privrednih društava, rešavanje imovinskih sporova, zaključenje različitih vrsta ugovora, reorganizacija i stečaj, zastupanje u privrednim sporovima u parničnim, stečajnim i postupcima privredno kaznenih prestupa.

SPECIFIČNE OBLASTI RADA

Naši advokati pružaju niz usluga u oblasti javnih nabavki – pripremaju ponude u skladu sa konkurskom dokumentacijom, zastupaju klijente pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, pokreću upravne sporove protiv odluka Republičke komisije i zastupaju klijente pred Upravnim sudom. Advokati kancelarije podnose i prekršajne prijave protiv odgovornih lica u postupku javne nabavke i zastupaju klijente pred Prekršajnim sudovima. Pored toga, naš tim advokata podnosi i prijave Komisiji za zaštitu konkurencije i zastupa klijente pred ovim telom.

Zaštita zagarantovanih ljudskih prava je jedno od polja kojim se advokatska kancelarija posebno bavi. Naši advokati pružaju usluge pisanja ustavnih žalbi Ustavnom sudu, predstavki Evropskom sudu za ljudska prava i predstavki Komitetu Ujedinjenih nacija. U postupcima u kojima zastupaju klijente pred domaćim sudovima, advokati kancelarije stavljaju fokus na ključna pitanja kršenja zagarantovanih ljudskih prava koja se dese tokom sudskih postupaka. Naš tim uredno prati sve stavove Ustavnog suda iznete u njegovim odlukama, kao i sudsku praksu i stavove Evropskog suda za ljudska prava koje iznosi usvojim presudama i odlukama. Pored navedenog, advokati prate i akte koje usvaja Savet Evrope, izveštaje međunarodnih tela za zaštitu ljudskih prava i smernice koje ta tela daju.

Medicinsko pravo je oblast u kojoj su naši advokati usko specijalizovani. Kancelarija pruža usluge pravne zaštite od različitih vrsti lekarske greške pred domaćim i međunarodnim sudovima. Ove usluge obuhvataju obraćanje upravnim organima (Savetnik za zaštitu prava pacijenata, Zaštitnik prava osiguranih lica, Savet za zdravlje i sl.), pokretanje krivičnih postupaka iz grupe krivičnih dela protiv zdravlja ljudi (nesavesno pružanje lekarske pomoći, neukazivanje lekarske pomoći, protivpravno vršenje medicinskih eksperimenata i dr.) i parničnih postupaka za naknadu štete usled lekarske greške.

KONTAKT

Radno Vreme
Pon-Pet 9:00 – 17:00

Kontakt Podaci
+381 63 45 25 82
office@mimlegal.com

Adresa
Zmaja od Noćaja 9/4
Beograd, Republika Srbija